Теоријска обука кандидата


Теоријски део обуке обухвата укупно 40 часова предавања, које су кандидати обавезни да одслушају. Подаци о присуству настави се истог дана евидентирају у јединствени електронски систем обуке возача, а присуство свим часовима је предуслов за одобрење полагања теоријског испита.

У току једног дана, може се одржати највише три часа теоријске обуке од по 45 минута, чему најчешће прибегава и наша школа ради скраћења времена похађања саме обуке.

Предавања се не одржавају викендом и у данима државних празника, а датуме када се настава одржава, као и саме термине, одређује предавач у договору са конкретном групом полазника којој предаје. Заказане термине наставе кандидати увек могу проверити приступом инфо систему (линк се налази у горњем менију) са подацима добијеним од школе (ИД број и шифра).

На свим часовима теоријске наставе, кандидат је у обавези да код себе има важећу личну карту (односно пасош или други документ са сликом за стране држављане) и књижицу обуке, коју издаје ауто школа.

Напомена: Сходно својим овлашћењима, полицијски службеници полицијске управе у Сремској Митровици задужени за контролу рада ауто школа могу, без претходне најаве, доћи на час наставе ради провере да ли се она одржава у складу са прописима, и том приликом могу легитимисати све присутне кандидате.

Према важећем правилнику, теоријска настава се састоји од 14 основних тема чији је садржај следећи:

(1) појам, значај и основне одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима;

(2) основна начела безбедности саобраћаја на путевима;

(3) саобраћајне незгоде, њихови узроци и последице.

(1) појам, значај и утицај возача на безбедност саобраћаја;

(2) особине и поступци возача који утичу на безбедност саобраћаја;

(3) социолошки чиниоци који утичу на понашање возача;

(4) значај процене саобраћајне ситуације и начин доношења одлука возача;

(5) оријентација возача у времену и простору;

(6) основни психички процеси и психолошки чиниоци који утичу на процене, доношење и спровођење одлука возача у току вожње;

(7) време реакције, пажња и умор возача ;

(8) промене код возача које настају услед коришћења алкохола и/или других психоактивних супстанци чија је употреба забрањена пре и за време вожње;

(9) психофизички услови за управљање возилом које морају испуњавати возачи и начин утврђивања испуњености тих услова у саобраћају на путу;

(10) време управљања возилом у саобраћају на путу и одмори возача;

(11) планирање и припрема за путовање, односно управљање возилом.

(1) појам, значај пута и врсте путева;

(2) карактеристике пута које су од значаја за безбедност саобраћаја (попречни профил пута, коловозни застор, пријањање, број и ширина саобраћајних трака, одводњавање, оштећења коловоза, прегледност пута, хоризонталне и вертикалне кривине, тунели, мостови, надвожњаци, подвожњаци и други путни објекти);

(3) утицај временских прилика (снега, снежне вејавице, кише, магле, поледице, града, температуре, ваздушног притиска, влажности ваздуха и др.) на стање пута и безбедно одвијање саобраћаја (видљивост, дужина зауставног пута, режим вожње и др.);

(4) пут у ноћним условима вожње (утицај на способност возача, уочљивост других возила, пешака и препрека на путу, утицај на брзину кретања и процену брзине других возила и др.) и опрема пута;

(5) техничко регулисање саобраћаја (опште одредбе, пешачка зона, зона успореног саобраћаја, зона "30", зона школе, заштита животне средине, техничка средства за успоравање саобраћаја и др.).

(1) појам и значај возила, дефиниције врста возила и идентификациона ознака возила;

(2) особине возила које утичу на безбедно одвијање саобраћаја на путевима;
(3) основни склопови и уређаји возила и њихов утицај на безбедност саобраћаја на путу, значај и утицај техничке исправности возила на безбедно одвијање саобраћаја;

(4) зауставни пут и пут претицањa;

(5) најчешће и најопасније неисправности возила и могућности њиховог отклањања од стране возача расположивом опремом и средствима, постављање на точкове ланаца за снег;
(6) значај и утицај оптерећења и начина оптерећења возила на безбедност саобраћаја;

(7) елементи активне безбедности возила и (8) елементи пасивне безбедности возила;

(9) елементи каталитичке безбедности возила;

(10) услови за учешће возила у саобраћају на путу;

(11) техничка исправност возила, технички прегледи возила, редовни, ванредни и контролни технички прегледи;

(12) основе економичне вожње и утицај саобраћаја на стање животне средине и њено угрожавање;
(13) забрана одлагања и испуштања материја и отпада којим се угрожава животна средина.

(1) појам и значај правила саобраћаја;
(2) опште одредбе о понашању учесника у саобраћају;

(3) употреба показивача правца, укључивање возила у саобраћај и искључивање из саобраћаја, кретање возила по путу;
(4) скретање (скретање улево или удесно), полукружно окретање, кретање возилом уназад, мимоилажење, претицање и обилажење;

(5) брзина;
(6) првенство пролаза;
(7) саобраћај на раскрсници;
(8) насилничка вожња;
(9) звучни или светлосни знаци упозорења;
(10) заустављање и паркирање;
(11) вучење возила;
(12) употреба светала у саобраћају;
(13) саобраћај трамваја и других возила на шинама, саобраћај трактора, радних машина и мотокултиватора, саобраћај запрежних возила и учешће животиња у саобраћају;

(14) саобраћај бицикала, мопеда, трицикала, четвороцикала и мотоцикала;

(15) кретање пешака, обавезе возача према пешацима;
(16) саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге;
(17) саобраћај на аутопуту и мотопуту;

(18) возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза;

(19) употреба жутог ротационог или трепћућег светла;
(20) мере предострожности приликом напуштања возила;

(1) појам и карактеристике учесника у саобраћају које утичу на безбедно одвијање саобраћаја;

(2) карактеристике покашања у саобраћају деце, старих лица, особа са посебним потребама, пешака, бициклиста, мотоциклиста и других лица;

(3) појам, карактеристике и утицај шинских возила на безбедно одвијање саобраћаја;

(4) утицај животиња на безбедно одвијање саобраћаја на путу.

(1) појам, значење, начин обележавања и постављање;

(2) саобраћајни знакови, појмови (знакови опасности, изричитих наредби, обавештења, допунске табле);

(3) значење саобраћајних знакова, место постављања и престанак важности;

(4) ознаке на коловозу и тротоару, појмови и значење;

(5) светлосни саобраћајни знакови, појмови и значење, семафори и њихова намена (регулисање кретања возила: по путу, преко раскрснице, на прелазу преко железничке пруге, регулисање кретања на бициклистичким тракама, односно стазама и регулисање кретања пешака);

(6) светлосне ознаке (подела и начин обележавања);

(7) начин обележавања прелаза пута преко железничке пруге;

(8) начин обележавања препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу;

(9) знаци и наредбе које дају овлашћена лица (њихово значење и начин давања).

(1) опште одредбе, појам, значај и забране;

(2) оптерећење возила (осовинско оптерећење, укупна маса, носивост, највећа дозвољена маса, највећа дозвољена укупна маса, смештај и обезбеђење терета);

(3) ванредни превоз (појам, услови под којим се обавља, дозвола);

(4) превоз лица возилима (појам и значај, оптерећење возила, начин превоза, ограничења).

(1) појам и значај;

(2) прописи везани за право на управљање возилом у саобраћају на путу, услови за управљање возилом, старосни услови за добијање возачке дозволе, поступак издавања возачке дозволе, здравствени прегледи, возачке дозволе за категорије моторних возила, одузимање возачке дозволе, извршење мере забране управљања, професионални возачи, возачи трамваја, возачи туристичког воза;

(3) пробна возачка дозвола (појам, значај и услови за управљање возилом);

(4) оспособљавање кандидата за возаче (теоријска обука, практична обука и возачки испит).

(1) поступак у случају саобраћајне незгоде (појам, дужности и обавезе возача и лица која се затекну на месту незгоде);

(2) дужност и обавезе полиције, здравствене установе, управљача пута, осигуравајућих друштава;

(3) европски извештај о саобраћајној незгоди.

(1) искључење возача из саобраћаја, задржавање возача, упућивање возача на контролни лекарски преглед, утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних супстанци код учесника у саобраћају, заустављање, односно упућивање ради заустављања возила на безбедном месту или укључивања на пут за ту врсту или категорију возила, снимање саобраћаја и учесника у саобраћају коришћењем одговарајућих средстава као и документовање прекршаја и других поступања у саобраћају супротних прописима, привремено одузимање предмета прекршаја, одузимање обрасца стране возачке дозволе када возач има више од једне возачке дозволе, искључење возила из саобраћаја, упућивање на контролни технички преглед возила, уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила, мерење осовинског оптерећења возила и укупне масе возила.

(1) извођење радњи возилом у саобраћају на путу: полазак са места, укључивање возила у саобраћај на путу, вожња унапред, вожња уназад, промена правца кретања и заустављање возила, одржавање брзине кретања возила у зависности од саобраћајне ситуације и услова пута и временских услова, скретање, полукружно окретање, обилажење, мимоилажење, претицање, промена саобраћајне траке, заустављање и нагло кочење, коришћење саобраћајне траке за успоравање и убрзавање, пропуштање других учесника у саобраћају, уступање права првенства пролаза;

(2) поступање возача: при наиласку и проласку кроз раскрсницу на којој је саобраћај регулисан правилом десне стране, саобраћајним знаком, светлосним саобраћајним знаком, знацима и наредбама које даје овлашћено лице, односно наиласку на раскрсницу са кружним током саобраћаја, приликом избора брзине кретања возила у зависности од саобраћајне ситуације, услова пута и временских услова, при наиласку на пешачки прелаз, у односу на пешаке, бициклисте и друге учеснике у саобраћају, приликом преласка преко железничке и трамвајске пруге и вожње кроз тунел, приликом смањене видљивости и у условима падавина и приликом кретања путем на којем се изводе радови.

(1) могуће штетне последице непоштовања прописа;

(2) казнене мере за учиниоце повреда одредаба прописа из области безбедности саобраћаја у односу на друштвену опасност (казнени поени, казна затвора, новчана казна, мере безбедности и заштитне мере).

Вежбе обухватају разматрање конкретних саобраћајних ситуација, решавање испитних питања и ближа објашњавања питања из програма теоријске обуке.

Како изгледа теоријски испит?
Ток испита:

1) У заказано време и по одобрењу испитивача, кандидати приступају рачунарима на којима ће полагати теоријски испит.

2) Полицијски службеник затим даје детаљна упутства о самом току испита, те тражи од кандидата да се пријаве на информациони систем користећи свој ИД број (који додељује МУП на почетку обуке) и шифру.

3) Када се сви кандидати пријаве на свој профил, даје им се усмено упутство за активирање одговарајуће опције, након чега испитивачи на свом рачунару за праћење тока испита електронским путем дају одобрење за његов почетак.

4) У том тренутку, сваки од кандидата на свом рачунару добија јединствену комбинацију од 41 теоријског питања, која насумично бира централни систем у Агенцији за безбедност саобраћаја.

5) Кандидати на располагању имају 45 минута за полагање испита тј. одговарање на питања, а када заврше са одговорима на питања или желе да пре времена напусте испит, систем аутоматски прегледа одговоре кандидата и враћа повратан одговор - информацију да ли је кандидат положио или пао испит.

6) Након добијања ове информације, кандидат може преузети своју личну карту од испитивача и удаљити се са испита, а резултат испита се евидентира у информациони систем МУП-а, књижицу обуке кандидата и такође се штампа у папирном облику, у форми записника који се трајно чува у ауто школи.

Симулације полагања испита


За теоријски испит се можете добро спремити користећи постојећу могућност његовог симулирања, кроз информациони систем: пријавом на свој профил, на левом изборнику одаберите опцију Теоријски испит, затим Симулација полагања испита, те након потврде почетка симулације и избора језика можете одговарати на питања, на исти начин на који ћете полагати теоријски испит.

Наравно, на симулацијама можете видети тачан одговор на питање и пре него што га решите, док на испиту не можете видети који је тачан одговор на питања све док не завршите испит.


Изглед информационог система: (кликните на слике да бисте их повећали)